Privacy

Dit is het privacy statement van Stevenaak Antje BV h.o.d.n. Hotel Antje, gevestigd te
Kerkbuurt 138 1156BP te Marken (hierna: Hotel Antje), www.hotelantje.com
KvK 67373305 Vestigingsnr. 000035920009 Willemsoord 60 D 1781AS Den Helder

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier,
contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy
van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het
behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de
voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Hotel Antje is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten
aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen
welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er
verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze
worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit
welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin
van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de
hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u
echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen
wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw
persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking
van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f
van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval
1
zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging
van de gerechtvaardigde belangen van Hotel Antje. Daarnaast kan er op ons een wettelijke
verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het boeken van een accommodatie en/of aangeboden dienst(en) en/of
arrangement(en).
• Het verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze
dienstverlening
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven
genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een
gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen
aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld
om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten
van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd
op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante
producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op
“uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.
Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de
optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader
geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
2
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden,
tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Geautomatiseerde besluitvorming
Geautomatiseerde verwerkingen zijn besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van ons tussen zit. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde
besluitvorming
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
• Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse
bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Stevenaak Antje BV gebruikt deze
dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt
wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van
Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is
voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet,
waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van
Google Analytics.
• Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft
het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale
3
persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om
een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die
wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hotelantje.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hotelantje.com